14.4.2023

Toisessa webinaarissa järjestettiin vaikuttajapaneeli Terveyden kestävä tulevaisuus – ovatko digitaaliset ratkaisut keino kestävään tulevaisuuteen? Vaikuttajapaneeli toi mukaan yli sata terveydenhuollon ammattilaista. Paneelissa Jari Nummisen (kuvassa vas.) luotsaamana Katja Rääpysjärvi (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde), Mika Perttu (Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa) ja Annette Kainu (Medzilla Oy) kävivät erinomaista keskustelua terveydenhuollon ajankohtaisesta muutoksesta.

Vaikuttajapaneeli

Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto alkaa näkymään tarveperusteisessa potilaiden hoidon priorisoimisessa. Digitalisaation rooli terveydenhuollon vaikuttavuuden lisäämisessä edellyttää kuitenkin vallitsevan ajatusmaailman muutosta. Digipalveluita ei tulisi ajatella päälle liimattuna ja työmäärän päälle tulevana kuormittavana tekijänä, vaan vaikuttavan ja kestävän terveydenhuollon mahdollistajana.

Digitalisaatio oikein toteutettuna muuntaa terveydenhuollon asiakasta paremmin palvelevaksi ja osallistaa asiakkaat mukaan oman terveyden edistämiseen

Digipalvelut muuttavat tavan tuottaa palveluita – samat tiedot ovat nähtävillä ammattilaisella ja potilaalla. Tällöin keskiöön nousee terveydenhuollon asiakkaan henkilökohtainen motivaatio ottaa vastuuta oman terveyden edistämisessä.

Asiakkaiden rooli oman terveyden hoitamisessa kasvaa ja perinteinen hierarkia terveyspalveluiden tuottamisessa vähenee, koska asiakkaat tietävät uusia palveluita käyttämällä yhä enemmän omasta terveydestään ja tiedot esimerkiksi hoitotasapainoon vaikuttavista asioista ovat terveydenhuollon ammattilaisen hyödynnettävissä reaaliaikaisesti. Asiakkaiden roolin kasvaessa kasvaa myös tarve heille annettavasta etätuesta. Ammattilaisten työhön tämä vaikuttaa siten että asiakkaiden hoitotaso ja vointi on tiedossa myös vastaanottokäyntien välillä, jolloin asiakkaita voidaan hoitaa tarpeen mukaan ja ennakoiden.

Ammattilaisten rooli on aina keskeinen. Ammattilaisilla on oltava tarvittavat resurssit, koulutus ja tuki uusien palvelujen käyttöönotossa ja palveluiden käytössä päivittäisessä asiakastyössä. On tärkeää heti ensimmäisestä asiakaskohtaamisesta alkaen lisätä asiakkaiden tietoa ja ymmärrystä siitä, että palvelut mahdollistavat oman terveyden paremman hoitamisen, jatkuvan yhteyden terveydenhuoltoon ja helpottavat hoitoon pääsyä kun siihen on tarve.

Vaikuttavat palvelut edistävät terveydenhuollon laadun arviointia ja kehittämistä

Vaikuttavat digitaaliset palvelut tuottavat mm. vastaanottokäyntien välillä luotettavaa tietoa terveydenhuollon asiakkaista yksilöllisesti ja mahdollistavat potilaspopulaation hoidon paremman organisoinnin. Vaikuttavien palveluiden tuottama tieto on monipuolista ja tietoa voidaan saada laajasti, kuten lääkkeiden ottamisen toteutumisesta, mitattavista suureista (verenpaineesta, keuhkotoiminnoista, veriarvoista jne.), oireseurannasta ja sairauden tilaa kartoittavista rakenteellisista kyselyistä. Myös asiakastyytyväisyydestä saadaan palautetta hoitokokemuksesta.

Rakenteellinen hoitosuunnitelmaa tukevan tiedon tuottaminen parantaa oikein toteutettuna hoitotuloksia – asiakkaita voidaan hoitaa kuten heitä tulisi hoitaa, eli hoitosuositusten mukaan ja hoitotarve priorisoiden. Kun asiakkaiden terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia voidaan seurata yksilö- ja populaatiotasolla luotettavasti, niin tietoon perustuva johtaminen ja ennakointi mahdollistuvat. Tällöin myös terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja niiden laatua voidaan seurata selkeämmin mittareihin pohjautuen.

Vaikuttavien palveluiden käytön yleistyessä mahdollistuu jatkuva laadun parantaminen ja laadun seuranta terveydenhuollon eri tasoilla: hoitopoluilla, yksikkökohtaisesti ja hyvinvointialueiden tasolla ja kansallisesti. Tärkeää on systemaattinen tekeminen ja saavutettujen tulosten jakaminen hoitoyksiköiden ja hyvinvointialueiden välillä, näin voimme myös ymmärtää paremmin mitä kriteerejä ja mittareita tarvitsemme kansallisesti jatkuvan hoidon laadun parantamiseksi ja sopivien palvelujen hankkimiseksi.

Terveydenhuollon palvelutason kestävä kehittäminen edellyttää vaikuttavuudeltaan todistettujen digitaalisten palveluiden laaja-alaista hyödyntämistä

Kansallisessa ohjauksessa tulisi huomioida vaikuttavuusperustaisuus tärkeimpänä kriteerinä terveydenhuoltoa tukevien palveluiden hankinnassa ja niiden kehittämisessä, sillä vain vaikuttavilla palveluilla voidaan edistää kestävän terveydenhuollon rakentamista.

Tätä toimintaa tukee Suomessa FinCCHTA:n Digi-HTA-arviointitoiminta (Health Technology Assessment, HTA), joka tekee terveydenhuollon menetelmien arviointia kaikille uusille digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin tuotteille. Digi-HTA arvioinnissa paras saatavilla oleva tieto yhdistetään terveyspoliittisen ja kliinisen päätöksenteon tueksi eli arviointi auttaa hyvinvointialueita palvelujen hankinnassa.

Arvioinnin viisi keskeistä osa-aluetta antavat tietoa kuinka hyvin palvelu tukee vaikuttavuusperusteista ja kestävää terveydenhuoltoa.

  • Kustannukset
  • Vaikuttavuus
  • Turvallisuus
  • Tietosuoja ja –turva
  • Käytettävyys ja saavutettavuus

Vaikuttavat palvelut tuottavat lisäyksellistä terveyttä kustannustehokkaasti, turvallisesti ja helposti saavutettavasti, ja näin tukevat osaltaan terveydenhuollon kestävää uudistumista – tästä hyötyvät terveydenhuollon asiakkaat, terveydenhuollon ammattilaiset ja yhteiskunta.