10/10 Digi-HTA arvioinnista ensimmäisenä palveluna Suomessa

Orla INR-etämittaus on saanut ensimmäisenä palveluna Suomessa parhaan mahdollisen käyttösuosituksen FinCCHTA:n toteuttamasta Digi-HTA arvioinnista.

FinCCHTA:n arviossa todetaan että tuotteen käyttöä suositellaan. Orla INR-etämittaus soveltuu käytettäväksi varfariinihoitoa saavien potilaiden omamittaukseen tai omahoitoon. Palvelun vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä ja sen käyttöön liittyvät kustannukset ovat kohtuulliset.

Digi-HTA arviointi Orla INR-etämittaukselle

Digi-HTA suositus on luotettava ja puolueeton arvionti yrityksen tuotteen soveltuvuudesta.
Terveydenhuollon edustajat voivat käyttää Digi-HTA-suositusta päätöksenteon tukena ja vaatimuksena hankinnan yhteydessä, tehdessään markkinakartoitusta tai palvelujen pilotointia aloitettaessa.

Orla INR-etämittaus

– Potilas toteuttaa INR-mittauksen Roche Diagnostics CoaguChek® INRange -mittalaitteen avulla, joka on kytketty Bluetooth-yhteydellä Orla Etämittaus -mobiilisovellukseen.

– Potilaan mobiilisovellus sisältää sähköisen varfariinikortin ja se muistuttaa suoritettavista mittauksista sekä ilmoittaa ammattilaisen tekemistä muutoksista varfariiniannokseen.

– Potilaan mittausdata on ammattilaisten nähtävillä ja käytettävissä pilvipalvelun kautta.

Tuote sisältää potilaille tarkoitetun mobiilisovelluksen ja ammattilaisille tarkoitetun verkkopohjaisen palvelun.

Orla INR

  • Mahdollistaa potilaiden paremman hoitotasapainon (TTR-%)
  • Suora näkymä potilaiden hoitomyönteisyyteen ja -tuloksiin

Potilas

  • Laatuvarmistettu etämonitorointi ja omahoito
  • Mahdollisuus vaikuttaa omaan terveyteen ja seurata omaa hoitotasapainoa

Ammattilainen

  • Näkymä potilaiden hoitotasapainosta (24/7)
  • Tiedolla johtaminen vahvistuu
  • Hoitotyön priorisointi ja etähoito mahdollistuvat
  • Potilaspopulaation hallinta tehostuu

Digi-HTA arviointi edistää vaikuttavuusperusteisten palvelujen hankintoja

Digi-HTA on suositus, jonka avulla terveydenhuolto saa luotettavan ja puolueettoman arvion yrityksen tuotteen soveltuvuudesta terveydenhuoltoon ja päätöksenteon tueksi. Terveydenhuollon edustajat voivat käyttää Digi-HTA-suositusta vaatimuksena palvelun hankinnan yhteydessä, tehdessään markkinakartoitusta ja palvelujen pilotointia aloitettaessa. Suositusten antoprosessi on vakiintumassa kansalliseksi toiminnoksi terveydenhuollon digitaalisille ratkaisuille. Suomessa Digi-HTA arviointeja tekee FinCCHTA (Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment) tavoitteenaan edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä Suomessa ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Menetelmien arviointi antaa perustan päätöksentekoon

Hoitoteknologioiden arviointi (Health Technology Assessment) palvelee terveydenhuoltoa laajasti: Siinä tutkitaan monitieteisesti menetelmien kehittymisen, leviämisen ja käyttämisen edellytyksiä sekä terveydellisiä, sosiaalisia, eettisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Luotettava tieto menetelmien lyhyt- ja pitkäaikaisista vaikutuksista on perusta terveydenhuollon kliinisille ja poliittisille päätöksille. Terveydenhuollon menetelmien arviointi on yksi näyttöön perustuvan terveydenhuollon monista toimintatavoista. Eri maissa terveydenhuollon menetelmiä arvioidaan erilaisin painotuksin, mutta metodit ja usein myös arvioitavat kysymykset ovat yhteisiä (HTA-opas. Versio 1.1. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; 2017).

Vaikuttava etämonitorointi toimii käytännössä

Digi-HTA arviointi tuo tietoa viiden arvioitavan osa-alueen (vaikuttavuus, turvallisuus, kannattavuus, tietoturva- ja suoja, ja käytettävyys ja saavutettavuus) lisäksi kaikista keskeisistä asioista, mitkä tulee ottaa huomioon tuotteen käyttöönoton yhteydessä kuten vaadittavat hoitoprosessi ja IT-muutokset, integraatio muihin terveydenhuollon järjestelmiin, tuotetuki ja koulutukset. Tämän kokonaisuuden hallinta varmistaa palvelun vaikuttavuuden asiakkaan toimintaympäristössä potilaille, ammattilaisille ja hankinnan tekevälle alueelle.

Varmistamme vaikuttavuuden asiakkaan toimintaympäristössä – Potilaille, ammattilaisille ja hankinnan tekevälle alueelle.

Vaikuttava etämittaus:

1) Lääketieteellinen näyttö paremmista hoitotuloksista ja tuottaa mitattavasti resurssisäästöjä.

2) Terveystaloustieteellinen näyttö varmistaa turvallisen vaikuttavuusperusteisen hankinnan, eli vain saavutetuista tuloksista maksetaan.

3) Mahdollistaa tehokkaan ja osallistavan käyttöönoton.

4) Sopii digistrategiaan ja ICT-arkkitehtuuriin mahdollistaen sujuvan integroinnin, sekä mittausdatan hyödyntämisen potilaan kokonaisvaltaista hoitoa tukien järjestelmien välillä.

Vaikuttavuusperusteinen hinnoittelu

Maksa vain tehokkaasta hoidosta ja varmistu hoidon onnistumisesta. INR-etämittauksen piirissä olevat omahoito- ja omamittauspotilaat ovat vaikuttavuusperusteisen hinnoittelun piirissä, näin ollen laskutamme vain potilaista jotka saavuttavat vaaditun hoitotason.

Selvitä Orla INR-etämittauksen vaikuttavuus oman alueesi varfariinihoidossa olevien potilaiden osalta vaikuttavuuslaskurin avulla

Jätä yhteystietosi niin voimme selvittää INR-laskurillamme alueesi potentiaalin tuottaa terveyttä ja säästää kustannuksissa: