16.5.2023

Perusterveydenhuollon suuri haaste   

Perusterveydenhuolto on kriisissä koko maailmassa. Suuri osa terveydenhuollon palveluista on massatuotettuja ja hyvin usein terveydenhuoltokeskeisesti luotuja eivätkä tue potilaiden henkilökohtaista hoidontarpeen arviointia ja heidän hoitoaan parhaalla tavalla. Tällöin potilaiden hoitaminen on puutteellista eli käypähoito-suositusten mukainen hoito ei toteudu toivotulla tavalla. Potilaita hoidetaan kalenteriperusteisesti (esim. vuosittaiset vastaanottokäynnit) eikä terveydenhuollolla ole tietoa potilaiden hoitotasapainosta käyntien välillä. Tällä hetkellä potilaat, jotka eivät tarvitse hoitoa rasittavat terveydenhuoltoa ja hoitoa tarvitsevat potilaat eivät saa sitä oikea-aikaisesti sillä hoitoon pääsy on hankalaa.  

Terveydenhuolto on monelta osin kestämätöntä, koska hoidon kustannukset ovat nousseet kohtuuttomiksi ja saavutettavat terveyshyödyt heikentyneet mittaviin panostuksiin nähden. Tämä aiheuttaa suuren rasitteen terveydenhuollossa erityisesti hoitajille, jotka toimivat jo tällä hetkellä aliresursoidusti ja paineistetusti hoitajapulan vaikeutuessa vuosi vuodelta länsimaisen väestörakenteen johdosta. 

Terveydenhuollon kestävä uudistuminen 

Terveydenhuollon kestävä uudistuminen edellyttää yhteisen vision rakentamista siitä, miten haluamme terveydenhuoltomme toimivan vuonna 2030 ja mikä on digitalisaation rooli vision toteutumisessa. Ennen vision luomista on tärkeää muodostaa tilannekuva Suomen terveydenhuollosta ja sen hyvinvointialuekohtaisista 1) rakenteellisista ja toiminnallisista valmiuksista, 2) olemassa olevista ja tarvittavista resursseista terveyspalvelujen tuottamiseen, 3) johtamismalleista ja systemaattisesta tulosten mittaamisesta, sekä 4) digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden toimivuudesta osana kokonaisuutta.  

Digitalisaatio on yksi tärkeimmistä mahdollisuuksista lisätä terveydenhuollon tuottavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Muutos terveydenhuollon digitalisaatioasteessa on nopeaa ja Suomi on hyvässä vauhdissa kansainvälisissä vertailuissa, joskin jäljessä kärkimaita. Suomen terveydenhuollon rakenteellinen uudistus antaa meille ainutlaatuisen ja erinomaisen mahdollisuuden lunastaa digitalisaatioon ladatut tuottavuusodotukset. Voi myös sanoa, että jos emme lähde nyt toteuttamaan kokonaisvaltaista uudistusta kohti kestävää terveydenhuoltoa niin kasaamme itsellemme painolastia tehdä muutos myöhemmin – tällöin se on vaikeampaa, hitaampaa ja kalliimpaa. 

Vaikuttava digitalisaatio edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja hoitopolkukohtaisten vaikuttavien palvelujen laaja-alaista hyödyntämistä 

Digitaalisuuden roolin osana uudistumista ei saa olla päälle liimattua, eikä sitä kannata tehdä terveydenhuollon alueellisissa siiloissa. Matka kohti digitalisaation täysipainoista hyödyntämistä vaatii kokonaisvaltaista strategisen tason lähestymistapaa missä huomioidaan 1) hyväksi todettujen toimintamallien ja uusien palvelujen yhteensovittaminen, 2) uudistuvaa toimintaa tukevan työkulttuurin muodostuminen ja 3) toiminnan mahdollistavan digitaalisen infrastruktuurin kehitys tulevaisuutta palvellen. Näin toimimalla voimme luoda terveydenhuollon päivittäistä tekemistä palvelevan kokonaisuuden missä keskeisessä osassa ovat hoidon-, hoidonohjauksen-, ja logistiikan vaikuttavat ja automatisoidut digitaaliset palvelut.   

Me Orlassa uskomme, että vaikuttavat digitaaliset ratkaisut ovat tulevaisuudessa tehokkain keino edistää perusterveydenhuollon vaikuttavuutta. Lisätäksemme tietoutta tästä tärkeästä teemasta tuotimme Roche Finland:n ja Orla DTx:n yhteistyönä ’Vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto 2023’ -webinaarisarjan kevään aikana. Webinaarisarjan viimeinen osa ’Hyvinvointialueiden vaikuttavuutta edistävät pilotit’ toi yhteen laajan joukon terveydenhuollon ammattilaisia, kevään aikana toimme yhteen yli 300 ammattilaista.  

Webinaarin vetäjäna ja alustajana toimi terveydenhuollon moniosaaja ja vaikuttavuuden asiantuntija Jaana Ahlamaa (lääketieteellinen johtaja, LL, LT) Ahlamaa Consulting:sta. Ahlamaa toi hyvin esiin mitä laaja-alaisesti hankittavien ja käyttöönotettavien palveluiden ja kehityshankkeiden arvioiminen edellyttää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta. Tässä hyvän alustuksen ydinasioita: 

  • Oikein toteutettuna digitalisaation hyödyt terveydenhuollolle ovat mittavat: ne edistävät hoitotakuun toteutumista ja hoidon saatavuutta, tarveperustaisen terveydenhuollon toteutumista, tiedolla johtamista ja potilaiden monitorointia, vapauttavat palvelujärjestelmän kapasiteettia ja ohjaavat käytettävien resurssien kohdentamista, ja parantavat hoitoon ja omahoitoon sitoutumista. 
  • Vaikuttavuus terveydenhuollossa tarkoittaa myönteistä vaikutusta asiakkaiden (potilaiden) terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Vaikuttavuutta voidaan arvioida vertaamalla palvelun tuomia hyötyjä esimerkiksi olemassa olevaan hoitokäytänteeseen, hoitamatta jättämiseen tai ennaltaehkäisyyn.  
  • Kustannusvaikuttavuutta arvioidessa huomioidaan kustannukset, joilla vaikutukset saadaan aikaan ja lisäkustannusten suhde saavutettavaan hyötyyn. Tärkeää on arkivaikuttavuus eli palvelun vaikuttavuus tosielämässä, esimerkiksi terveydenhuollon ja asiakkaan (potilaan) arjessa.  
  • Arkivaikuttavuuden arviointi on haastavaa toteuttaa, mikäli sen mittaaminen on vaikeaa. Esimerkiksi asikkaan (potilaan) käsitykset terveydentilasta ja hyvinvoinnista voivat erota. Digitaalisten ratkaisujen avulla arkivaikuttavuuden mittaaminen ja asiakaskokemuksen kerääminen helpottuu ja muuttuu osaksi hoitotyön uudistuvia toimintatapoja. Siihen kuuluu sekä ammattilaiselle kertyvä tieto, että asiakkaan tuottama tieto omasta terveydentilasta ja hyvinvoinnista. 

Orla DTx ja Buddy Healthcare terveydenhuoltoa modernisoimassa

Vaikuttavien digitaalisten edelläkävijäratkaisujen tuomista eduista kuulimme kahdelta hyvinvointialueelta ja edelläkävijäyritykseltä. 

Buddy Healthcare ja Satakunnan hyvinvointialue kertoivat, miten hoidonohjauksen automatisoinnilla voidaan tehostaa hoitotyötä ja parantaa asiakaskokemusta.  

Orla DTx ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kuvasivat, kuinka eteisvärinäpotilaan digitaalisesti tuettu omahoito parantaa hoitotuloksia. Tehty työ kuuluu Sitran digitaaliset hoitomuodot (digital therapeutics) pilotteihin, joilla selvitetään digitaalisten palveluiden tuomia hyötyjä parempien hoitotulosten saavuttamiseksi todetuin kustannushyödyin. 
 
Tässä videot webinaarin lyhyestä yhteenvedosta (Orlan LinkedIn) ja koko webinaarista Rochen sivustolta.